Showing posts with label Algebraic geometry. Show all posts
Showing posts with label Algebraic geometry. Show all posts

Sunday, January 17, 2016

Math Quartet

Number theory
Xinyl Yuan
Wei Zhang
Algebraic geometry
Xinwen Zhu
Zhiwei Yun